അധ്യാപകർ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം .

പേര്

വിലാസം

ഫോൺ നമ്പർ

പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക

സൂസൻ മാത്യു

” ഉലുവത്ത് “

മറ്റം സൗത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792301335

8547301335

മലയാളം

ദീപ.ഐ

പെരൂർ വീട്

വഴുവാടി

തഴക്കര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792307391

9446534001

രാജി.ആർ

ശ്രീരംഗം

മറ്റം സൗത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792302460

9496231623

ബീനാ വ്ർഗ്ഗീസ്

കണ്ണങ്കരേത്ത് വീട്

മറ്റം സൗത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

047922343245

9495321038

മീരാ എലിസബത്ത് ഉമ്മൻ

തെക്കെടത്ത്

കൈത നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792347347

രാജീ വർഗ്ഗീസ്

ചാമകാലയിൽ അൽ-വില്ല

ഐരാണിക്കുടി.പി.ഓ

ചെറുമുഖ, ഇടപ്പോൺ

മാവേലിക്കര.

04792375512

9497109097

രശ്മി അഭയദേവ്

ഗംഗ ഭവൻ

കോത്താല.പി.ഓ

പാമ്പാടി,കോട്ടയം

689515

04812506186

9496323627

അരുൺ.എസ്സ്

അർച്ചന-ഓണമ്പള്ളിൽ

കണ്ടിയൂർ

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792301376

ഇംഗ്ലീഷ്

ബിൻസു.ബി.സാറ

കണ്ടത്തിൽ പുത്തൻ വീട്

വെൺമണി.പി.ഓ

വെൺമണി

04792353194

9495034137

രാജശ്രീ.കെ.കെ

കാട്ടുവള്ളിൽ വീട്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792307862

9605045757

രാജി.ആർ

മഞ്ജീരം

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792132413

9961240859

സച്ചിൻ.ജി.നായർ

ഗംഗയിൽ

ചെറിയനാട്.പി.ഓ

ചെങ്ങന്നൂർ.

04792360901

9496828002

ആഷാ ചെറിയാൻ

മുല്ലക്കൽ ശങ്കരത്തിൽ

ഈരേഴ സൗത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792348816

ബിനി ജോൺ

നടേവീട്ടിൽ

ഈരേഴ നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792349067

9605129087

സിമി മാത്യു

ഓണാട്ട് ജോഭവൻ

മറ്റം സൗത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792306554

9847725667

ഹിന്ദി

ശ്രീലത.ഒ

ജ്യോതിസ്സ് (Jyothies)

കണ്ടിയൂർ

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792308680

താരാ തോമസ്സ്

ഇലഞ്ഞിമൂട്ടിൽ ഹൗസ്

മറ്റം സൗത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792302725

9447449042

9746823756

ബിജി ജോർജ്ജ്

നംബിയത്ത് ഹൗസ്സ്

പേള.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792308210

9747207487

ഗണിതം

ജെ.മെറീനാ കുര്യൻ

മൂലപ്പറമ്പിൽ

മറ്റം നോർത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792300020

9446919194

എലിസബത്ത് ഡാനിയേൽ

നടേവീട്ടിൽ 3.സി

ഈരേഴ സൗത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

0479248786

9496602351

സിന്ധു തമ്പാൻ

കളീക്കൽ വില്ല

കൈത നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792349957

9446124733

സൂസൻ ജേക്കബ്

കൊല്ലനേത്ത്

കൈത നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792346341

9605748985

ബീനാ ബേബി

കൊച്ചുവീട്ടിൽ പുത്തൻ വീട്

ഈരേഴ സൗത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792348489

9847503547

ബിനു ശാമുവേൽ

കൊച്ചുതറയിൽ

മറ്റം നോർത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792308127

9447258634

ആൻസി ബേബി

തെക്കെടുത്ത് ഹൗസ്

ഈരേഴ നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792349009

9495477128

ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ

ഷീബാ വർഗ്ഗീസ്

കളീക്കൽ ഹൗസ്

ഈരേഴ നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792134276

9446821078

ആഷാ അലക്സ്

ചാലേത്ത് ഹൗസ്

ഈരേഴ സൗത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792349934

9446840148

ഷൈനി ഫിലിപ്പ്

ഇലഞ്ഞിക്കുളങ്ങര എം.എസ്സ്.എൽ വില്ല

കൈത നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792349313

9496273413

ഷീലാ ജോൺ

സിബി ഭവൻ

പേള.പി.ഓ

തട്ടാരമ്പലം

മാവേലിക്കര.

04792710262

9447565363

അനിജ.വി.തര്യൻ

വടക്കടത്ത്

ഈരേഴ നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792348243

9562773435

ഷുജ ബേബി

മൂലപ്പറമ്പിൽ രോഹിത് വില്ല

ആഞ്ഞിലിപ്ര

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792343725

9562338875

ജിജി.പി.ജെ

ആലുമ്മൂട്ടിൽ ഹൗസ്

ഈഴക്കടവ്.പി.ഓ

ചെറുകോൽ

മാവേലിക്കര.

04792323805

9495973805

ലിസ്സി ശാമുവേൽ

ഉലുവത്ത് വേലിയിൽ

കൈത നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792348970

“സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം”

ഷൈനി ഉമ്മൻ

കുറ്റിയിൽ ഷൈനിഭവൻ

ചെട്ടികുളങ്ങര പി.ഒ

മാവേലിക്കര.

04792348259

9495069176

ജിബി.കെ.ജോൺ

കൊച്ചുവീട്ടിൽ പുത്തൻ വീട്

ഈരേഴ സൗത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

047923462379

9446938699

ബീനാ തോമസ്സ്

കോട്ടപ്പുറത്ത് ഹൗസ്

മറ്റം നോർത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792304390

9497107713

“സംസ്ക്രതം”

ബാലചന്ദ്രൻ പിള്ള

ചിറ്റൂർ വടക്കതിൽ

കമ്പലാടി

പോരുവഴി.പി.ഒ

കൊല്ലം

9447119217

04762820714

“കായികം”

സന്തോഷ് ജോസഫ്

കൊച്ചുപറമ്പില്

തടിയൂർ

തിരുവല്ല

9388114949

 

“ചിത്രകല”

ജി.ബാബു

ചുന്തിലെത്ത് അഞ്ചുവില്ല്

ഈരേഴ തെക്ക്

ചെട്ടികുളങ്ങര പി.ഓ

9656246417

 

“തയ്യൽ ”

സുചിത്ര.ആർ

322 കൊയ്പ്പള്ളിൽ ഹൗസ്

കണ്ണമങ്ങലം

ചെട്ടികുളങ്ങര പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792346335

9846011419

അധ്യാപകർ യു.പി വിഭാഗം 

പേര്

വിലാസം

ഫോൺ നമ്പർ

അദ്ധ്യാപകർ

സാറാമ്മ കെ.എം

മലയിൽ ഹൗസ്സ്

കൊല്ലകടവ്.പി.ഓ

കൊല്ലകടവ്

04792351808

സൂസൻ ഡേവിഡ്

കൊട്ടാരംതോപ്പിൽ ഷാരോൺ പാർക്ക്

മറ്റം സൗത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792616414

9446446514

ആനിയമ്മാ ഡാനിയേൽ

കൊട്ടാരംതോപ്പിൽ ഷാരോൺ പാർക്ക്

മറ്റം സൗത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792616414

9446446514

ഏലിയാമ്മ മാത്യു

കളീക്കൽ

കൈത നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പിഒ

മാവേലിക്കര

0479239146

അനി.കെ.ജെ

കുരണ്ടിപ്പള്ളിൽ ഹൗസ്

ആഞ്ഞിലിപ്ര

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.690103

04792300921

ലിനി ജേക്കബ്ബ്

കൊച്ചുതറയിൽ

മറ്റം നോർത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.690103

04792308127

9495346061

ജിൻസി ജീനാ ജോൺ

കൊച്ചുവീട്ടിൽ പുത്തൻ വീട്

ഈരേഴ സൗത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര

9497228849

ലിൻസി സൂസൻ മാത്യു

വല്യത്ത് ഹൗസ്

മറ്റം നോർത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792308590

9947575538

ജീനാ മറിയം ഫിലിപ്പ്

പള്ളാട്ടുശ്ശേരിൽ

കുട്ടമ്പേരൂർ .പി.ഒ

മാന്നാർ

04792321251

9496111351

ഗേളി.പി.തോമസ്സ്

മാമൂട്ടിൽ ജസ്റ്റിൻ വില്ല

കൈത നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പിഒ

മാവേലിക്കര

04792348381

9495948381

അനിതാ വർഗ്ഗീസ്

വാലയിക്കകത്ത് വടക്കതിൽ

ഏവൂർ.പിഒ

ചേപ്പാട്

04792402989

9947799008

തോമസ്സ് ഡാനിയേൽ

പുത്തൻ കുളങ്ങര പടീറ്റതിൽ

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.-690103

949633343

മിനി.വി.ജോൺ

മണമ്പുറത്ത് മഠത്തിൽ

ബുധനൂർ.പിഒ

ചെങ്ങന്നൂർ

04792465159

9495269123

ഡിമ്പിൾ ആനി ജോൺ

പുത്തൻ പുരക്കൽകുന്നം.പിഒ

മാവേലിക്കര-690108

04792306934

9947029165

അനിത അനിയൻ

കൊല്ലനേത്ത് വടക്കതിൽഈരേഴ നോർത്ത് ചെട്ടികുളങ്ങര.പിഒ

മാവേലിക്കര

04792348598

9605055887

സിനി.എം.ജോസഫ്

ഉലുവത്ത് എടപ്പറമ്പിൽ

മറ്റം സൗത്ത് തട്ടാരമ്പലം.പിഒ

മാവേലിക്കര

9446918735

ബിനിതാ ജോൺ

കൊല്ലനേത്ത് ഹൗസ്

കൈത നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പിഒ

മാവേലിക്കര

04792349169

9388347452

ബിബി ജോൺ

സ്മിതാലയം

ഈരേഴ നോർത്ത് ചെട്ടികുളങ്ങര.പിഒ

മാവേലിക്കര

04792300372

9847734209

ശ്രിനാ.കെ.ജി

കല്പന-1

കരിപ്പുഴ.പി.ഒ

മാവേലിക്കര

04792326589

9446494969

ഫിനോയ്.എം. ജോൺ

മോടിയിൽ ഹൗസ്

ഈരേഴ സൗത്ത് ചെട്ടികുളങ്ങര.പിഒ

മാവേലിക്കര

04792348789

949611354

ഫിനോയ്.എം. ജോയ്

മുല്ലക്കൽ ശങ്കരത്തിൽ

ഈരേഴ സൗത്ത് ചെട്ടികുളങ്ങര.പിഒ

മാവേലിക്കര

0479234886

9446839537

അനധ്യാപകർ

പേര്

വിലാസം

ഫോൺ നമ്പർ

എബി തങ്കച്ചൻ

റോയൽ വില്ല

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

9947112050

04792304978

റ്റി.ബാബു

ബാബു ഭവനം

മറ്റം നോർത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

9895508481

 

 

 

ടി.കെ.ജോൺ

ജിജൊ വില്ല

മറ്റം സൗത്ത് തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792343260

9446117529

സാബു വർഗ്ഗീസ്

പൊന്നോല ഹൗസ്

മറ്റം നോർത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

04792308577

9447223378

കുഞ്ഞുമ്മൻ യോഹന്നാൻ

വല്യത്ത് ഹൗസ്

മറ്റം നോർത്ത്

തട്ടാരമ്പലം.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

9656809770

04793248359

ഷീബാ പി സാം

നടേവീട്ടിൽ

ഈരേഴ നോർത്ത്

ചെട്ടികുളങ്ങര.പി.ഓ

മാവേലിക്കര.

8281128509

04792345378